Vekstverket

Formålet med vekstverket er å styrke sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad.

Målgruppe:

Tiltaket inneholder to målgrupper:

  • Sosialstønadsmottakere som henvises fra NAV Åsnes. Ungdom under 30 år er prioritert i tiltaket.
  • Integrering av innvandrere.

Formålet er å styrke den enkelte sosialstønadsmottaker sine muligheter for overgang til arbeid eller utdanning, eller å avklare behovet for andre arbeidsrettede tiltak.

Innhold:
Målet er å gi arbeidstrening gjennom å utføre arbeidsoppgaver for Åsnes kommune, under tett oppfølging og veiledning av arbeidsleder. I tillegg har tiltaket fokus på å styrke den enkeltes ressurser på en slik måte at man blir motivert til å ta tak i eget liv og bli selvforsørget.

Det blir i samråd med NAV Åsnes jevnlig vurdert mulighetene for utprøving i ordinært arbeidsliv, utdanning eller overføring til andre arbeidsrettede tiltak.

Varighet:
Nav vurderer tiltakets varighet basert på individuelle behov.

Antall plasser: 10

Kontakt:
Fag/tiltaksansvarlig Marianne Arnesen tlf: 92 66 53 19
Arbeidsleder Øyvind Sundet tlf: 40 02 10 12